Kato Sangyo Men Yuraku Banshu Soumen Nudeln 600g / Banshu Soumen Nudeln

0.6 kg
€9,80
inkl MwSt
6 Packungen