Shimaya Kombu Dashi-no-moto, Suppenbrühe

0.128 kg
€6,80
inkl MwSt